Kvalitet & miljö

Omfattning ledningssystem

SI har ett ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet som uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 27001. Ledningssystemet omfattar alla kravelement i standarderna och alla processer i verksamheten. Inga delar av ledningssystemet eller verksamhetens processer är undantagna i ledningssystemet ISO9001 och ISO14001.

Verksamhetsbeskrivning: Utveckling och leverans av system för energieffektivisering och automation.

De av SI helägda företag och kontor som ingår i ledningssystemet ISO9001 och ISO14001 är:

 • Keylogic (“SI Keylogic”)
  • Kungälv

 • Systeminstallation i Varberg (“SI Varberg”)
  • Varberg
  • Falkenberg
  • Halmstad
  • Ängelholm

 • Systeminstallation i Göteborg (“SI Göteborg”)

 • Systeminstallation i Skaraborg (“SI Skaraborg”)

De av i helägda företag och kontor som ingår i ledningssystemet för informationssäkerhet ISO27001 är:

 • Systeminstallation i Varberg (“SI Varberg”)
  • Varberg

Övriga siter samt bolag är undantagna från ISO27001 certifieringen.

Alla siter som ingår i ledningssystemet bedriver samma verksamhet, dvs utvecklar och levererar system för energieffektivisering och automation. Ekonomiavdelning och IT bedrivs ifrån SI – Varberg.

Syftet med ledningssystemen ISO9001 och ISO14001 är i första hand att säkerställa kundtillfredsställelse, effektiva interna processer, miljöförbättringar och att skapa ständiga förbättringar. Identifiering av företagets processer har skett.

Syftet med ledningssystemet ISO27001 är att med hjälp av en internationellt erkänd standard skydda företagets informationstillgångar på ett effektivt sätt. Genom ett effektivt skydda av företagets informationstillgångar är målsättningen att underlätta lagefterlevnad, minska risker för säkerhetsöverträdelser, behålla befintliga kunder och attrahera nya kunder däribland öka konkurrenskraften i upphandlingar.

Kvalitetspolicy

SI utvecklar och levererar system för energieffektivisering och automation. Automation handlar om styrning, reglering och övervakning av olika funktioner såsom b la ventilation, kyla, värme, belysning, vattenrening, energi och logistikportar.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet.

SI ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda installationsuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

SI:s kvalitetssystem syftar till att säkerställa att våra leveranser uppfyller kundens krav och förväntningar där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Totalkvalitet skall gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.

Verksamheten skall ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet och säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor, vedertagna installationsmetoder och tillämpliga författningskrav. Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad installation i rätt tid och till rätt prestanda. 

Nöjda kunder och minsta möjliga miljöpåverkan är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Hållbarhet och Miljöpolicy

SI utvecklar och levererar system för energieffektivisering och automation. Automation handlar om styrning, reglering och övervakning av olika funktioner såsom b la ventilation, kyla, värme, belysning, vattenrening, energi och logistik portar.

SI tar miljöarbetet på allvar.

Med hjälp av den senaste tekniken erbjuder vi kunden ett sammanlänkat energisystem. Användningen optimeras och blir överskådlig, och naturresurserna används på ett klimatsmart sätt.

Vår strävan är att ta största möjliga miljöhänsyn, på kontoret, vid transport och hos kund.

 SI förhållningssätt i miljöfrågor

 • Ständigt övervaka och följa upp bolagets miljöpåverkan och agera för att minimera denna.

 • Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet och en tydlig etisk kompass som genomsyrar det dagliga arbetet. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.

 • Vara införstådda i och följa våra kunders miljökrav.

 • Sträva efter att minska förbrukning av energi, vatten och alla direkt och indirekta negativa effekter på miljö och klimat genom effektivisering, användning av ny teknik och användning av förnyelsebara resurser.

 • Verka för att förebygga förorening och onödig resursförbrukning och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt, i varje projekt.

 • Bistå kunden vid val av energitekniska lösningar, i alla projekt vi genomför, med målsättningen att bästa möjliga teknik, ur ett hållbarhetsperspektiv, alltid skall användas. Vid val av material och installationsteknik beaktar vi alltid hållbarhet och miljöpåverkan.

En förutsättning för ett välmående och hållbart samhälle är en medvetenhet om hållbarhetsutmaningar och en vilja och förmåga att agera. Det är också en förutsättning för att SI skall kunna vara en framgångsrik verksamhet över tid.

Vårt eget hållbarhetsarbete och vårt kvalitets-/hållbarhets- och miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje, bra arbetsklimat och god hälsa är förutsättningar för att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Företaget ska verka för att våra medarbetare har en arbetsmiljö där de trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. I samarbete med våra medarbetare, leverantörer och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Våra medarbetare ska kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld.

Vår verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att följa lagar och föreskrifter samt iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga ansvarar även för att påtala risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef, kontaktperson på uppdrag eller skyddsombud på arbetsplatsen.

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö.

Vid arbeten i projekt på annan plats än det egna kontoret hanteras arbetsmiljön enligt rådande bestämmelser. Projektspecifik arbetsmiljöplan ska finnas och denna upprättas av den som har byggarbetsmiljöansvaret. (BAS-P eller BAS-U)

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • påverka sin egen arbetssituation
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • utveckla sin kompetens
 • ta sitt hälsoansvar

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.