Integritets-och informationssäkerhetspolicy

Denna Integritets-och informationssäkerhetpolicy (”Policy”) anger och formaliserar Systeminstallation i Varberg AB:s (”Systeminstallation”, ”vi”, ”oss”), org.nr 556533-7697, behandling av personuppgifter. Policyn anger även hur vi går tillväga för att säkerställa att dina personuppgifter samlas in, används, lagras, skyddas och i övrigt behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen och General Data Protection Regulation (GDPR) samt tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar (”Dataskyddsreglerna”). Systeminstallation är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Definitioner

I denna Policy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (nedan benämnt ”personuppgifter”). 

I denna Policy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Policy (nedan benämnt ”behandling”).

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

 1. För externa data subjects:
 • För att säkerställa och utveckla servicen mot kunder;
 • I kommunikation med kunder och leverantörer;
 • För att hantera support och serviceärenden;
 • För att hantera kontrakt; 
 • För att hantera förfrågningar;
 • För att hantera olika kundaktiviteter; 
 • För statistiska ändamål; och  
 • För att vidareutveckla Systeminstallations affärsmässiga verksamhet
 • För kameraövervakning

 1. För interna data subjects:
 • För rekrytering
 • För fullgörande av anställningsavtal
 • För ledning, planering och organisation av arbetet
 • För förmåner relaterade till anställning
 • För publikationer, inbjudningar och annan kommunikation
 • För att kontakta dina anhöriga eller annan relevant kontakt i nödfall
 • För deltagande i företagets kontaktlista
 • För marknadsföring, inklusive bilder online, i tryckt form och på sociala medier (med ditt samtycke)
 • För att tillhandahålla boende eller resa

Kategorier av personuppgifter vi behandlar och laglig grund

Systeminstallation behandlar personuppgifter avseende våra anställda, kunder, kunders kunder, leverantörer, tilltänkta kunder och samarbetspartners.
De personuppgifter som vi kan komma att behandla är:  

 1. För externa data subjects:
 • Namn och identifikationsnummer (personnummer);
 • Adress;
 • Telefonnummer;
 • IP-adress; 
 • E-post;
 • Kundnummer;
 • Bild/video av besökare.

 1. För interna data subjects:
 • Namn och identifikationsnummer (personnummer);
 • Adress; 
 • Telefonnummer; 
 • IP-adress;  
 • E-post;
 • Foton;
 • Kön;
 • Finansiell information;
 • CV;
 • Anställningsavtal;
 • Medarbetares prestanda;
 • Utbildningskatalog;
 •  Sjukskrivning.

Personuppgifterna kan komma oss tillhanda direkt från dig när du använder våra serverplattformtjänster, interagerar med oss, genom att du besöker våra webbplatser, du blivit anställd hos oss, söker anställning hos oss, eller från tredje part. 

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade affärsintresse av att kunna interagera med kunder, samarbetspartners och leverantörer och i övrigt driva och utveckla vår affärsverksamhet. Vi kan även behandla personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke. 

Vissa av de personuppgifter som Systeminstallation samlar in behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Behandling av personuppgifter rörande dig kan också krävas av exempelvis bokföringsskäl enligt bokföringslagen (1999:1078) och för hantering av frågor om penningtvätt enligt penningtvättslagen (2017:630). 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för enligt denna Policy. 

För att möjliggöra för Systeminstallation att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.  

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Systeminstallation en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Systeminstallation vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Systeminstallation tillser att åtkomst till dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling av personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Policy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta åvilar Systeminstallation såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi så snart som möjligt rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Systeminstallation, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:  

(i) om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för; 

(ii) om du återkallat ditt samtycke och behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund; 

(iii) om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål; 

(iv) om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt; 

(v) om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller  

(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Systeminstallation tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall: 

(i) om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse; 

(ii) när den behandling som utförs av dina personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och 

(iii) när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer Systeminstallation endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina personuppgifter genom ett inhämtat samtycke från dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi har om dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av Systeminstallations berättigade affärsintresse. Systeminstallation kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.   

Rätt att inge klagomål Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer om hur du kan göra detta på www.imy.se

Behandling av personuppgifter på uppdrag av Systeminstallation

Innan Systeminstallation anlitar någon typ av leverantör som ska leverera en tjänst som innebär att personuppgifter som Systeminstallation behandlar, behandlas av leverantören på uppdrag av Systeminstallation, tillser Systeminstallation att endast leverantörer som har den tekniska och organisatoriska kapacitet och nivå som krävs för det uppdrag som leverantören ska utföra.

Informationssäkerhet

Information är en av våra viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en viktig del i arbetet, därav ställer SI stora krav på en god informationssäkerhet. Avbrott i tillgänglighet till information kan vara kritiskt och ge allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Samtliga medarbetare har ansvar för att hantera information korrekt.

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.

Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Det är därför av största vikt att vi hanterar informationssäkerhetsfrågor på ett förtroendeingivande och metodiskt sätt.

Informationssäkerhet omfattar alla SI:s informationstillgångar.

 • Att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt
 • Att informationen är tillförlitlig, korrekt och fullständig
 • Att information skyddas för obehörig insyn

Informationssäkerheten är en integrerad del av vår verksamhet. Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det är också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till säkerhetsarbetet.

SI:s mål är att uppfylla de krav som ställs på informationssäkerheten i lagar, förordningar, föreskrifter och jobba med ständiga förbättringar.

GDPR

Hos oss på SI värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av SI för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev, community och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika community. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: https://www.imy.se/globalassets/dokument/dataskyddsreformen—integritetslagarna2.pdf

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats, vänligen läs mer i vår Cookie-policy.

Ändring av integritetspolicy

Systeminstallation förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna Policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2023-02-06

Hur du frågor kontaktar du oss

Om du har några frågor angående denna Policy eller vår behandling av dina personuppgifter, kontakta vårt GDPR-ansvarig på e-post: info@wearesi.se

Integritets-och informationssäkerhetspolicy

Denna Integritets-och informationssäkerhetpolicy (”Policy”) anger och formaliserar SI i Varberg AB:s (”Systeminstallation”, ”vi”, ”oss”), org.nr 556533-7697, behandling av personuppgifter. Policyn anger även hur vi går tillväga för att säkerställa att dina personuppgifter samlas in, används, lagras, skyddas och i övrigt behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen och General Data Protection Regulation (GDPR) samt tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar (”Dataskyddsreglerna”). SI är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Definitioner

I denna Policy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (nedan benämnt ”personuppgifter”). 

I denna Policy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Policy (nedan benämnt ”behandling”).

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av SI endast för nedan uttryckligt angiva och specifika ändamål och inga andra ändamål. Det övergripande syftet med behandlingen är att hantera befintliga, gamla och nya affärsmässiga relationer. Detta innebär att personuppgifter huvudsakligen behandlas i följande fall: 

 1. För externa data subjects:
 • För att säkerställa och utveckla servicen mot kunder;
 • I kommunikation med kunder och leverantörer;
 • För att hantera support och serviceärenden;
 • För att hantera kontrakt; 
 • För att hantera förfrågningar;
 • För att hantera olika kundaktiviteter; 
 • För statistiska ändamål; och  
 • För att vidareutveckla SI:s affärsmässiga verksamhet
 • För kameraövervakning

 1. För interna data subjects:
 • För rekrytering
 • För fullgörande av anställningsavtal
 • För ledning, planering och organisation av arbetet
 • För förmåner relaterade till anställning
 • För publikationer, inbjudningar och annan kommunikation
 • För att kontakta dina anhöriga eller annan relevant kontakt i nödfall
 • För deltagande i företagets kontaktlista
 • För marknadsföring, inklusive bilder online, i tryckt form och på sociala medier (med ditt samtycke)
 • För att tillhandahålla boende eller resa

Kategorier av personuppgifter vi behandlar och laglig grund

SI behandlar personuppgifter avseende våra anställda, kunder, kunders kunder, leverantörer, tilltänkta kunder och samarbetspartners.
De personuppgifter som vi kan komma att behandla är:  

 1. För externa data subjects:
 • Namn och identifikationsnummer (personnummer);
 • Adress;
 • Telefonnummer;
 • IP-adress; 
 • E-post;
 • Kundnummer;
 • Bild/video av besökare.

 1. För interna data subjects:
 • Namn och identifikationsnummer (personnummer);
 • Adress; 
 • Telefonnummer; 
 • IP-adress;  
 • E-post;
 • Foton;
 • Kön;
 • Finansiell information;
 • CV;
 • Anställningsavtal;
 • Medarbetares prestanda;
 • Utbildningskatalog;
 •  Sjukskrivning.

Personuppgifterna kan komma oss tillhanda direkt från dig när du använder våra serverplattformtjänster, interagerar med oss, genom att du besöker våra webbplatser, du blivit anställd hos oss, söker anställning hos oss, eller från tredje part. 

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade affärsintresse av att kunna interagera med kunder, samarbetspartners och leverantörer och i övrigt driva och utveckla vår affärsverksamhet. Vi kan även behandla personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke. 

Vissa av de personuppgifter som SI samlar in behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Behandling av personuppgifter rörande dig kan också krävas av exempelvis bokföringsskäl enligt bokföringslagen (1999:1078) och för hantering av frågor om penningtvätt enligt penningtvättslagen (2017:630). 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för enligt denna Policy. 

För att möjliggöra för SI att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.  

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar SI en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. SI vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. SI tillser att åtkomst till dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling av personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Policy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta åvilar SI såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi så snart som möjligt rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att SI, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:  

(i) om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för; 

(ii) om du återkallat ditt samtycke och behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund; 

(iii) om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål; 

(iv) om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt; 

(v) om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller  

(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att SI tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall: 

(i) om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse; 

(ii) när den behandling som utförs av dina personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och 

(iii) när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer SI endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina personuppgifter genom ett inhämtat samtycke från dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi har om dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av SI:s berättigade affärsintresse. SI kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.   

Rätt att inge klagomål Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer om hur du kan göra detta på www.imy.se

Behandling av personuppgifter på uppdrag av SI

Innan SI anlitar någon typ av leverantör som ska leverera en tjänst som innebär att personuppgifter som SI behandlar, behandlas av leverantören på uppdrag av SI, tillser SI att endast leverantörer som har den tekniska och organisatoriska kapacitet och nivå som krävs för det uppdrag som leverantören ska utföra.

Informationssäkerhet

Information är en av våra viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en viktig del i arbetet, därav ställer SI stora krav på en god informationssäkerhet. Avbrott i tillgänglighet till information kan vara kritiskt och ge allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Samtliga medarbetare har ansvar för att hantera information korrekt.

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.

Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Det är därför av största vikt att vi hanterar informationssäkerhetsfrågor på ett förtroendeingivande och metodiskt sätt.

Informationssäkerhet omfattar alla SI:s informationstillgångar.

 • Att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt
 • Att informationen är tillförlitlig, korrekt och fullständig
 • Att information skyddas för obehörig insyn

Informationssäkerheten är en integrerad del av vår verksamhet. Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det är också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till säkerhetsarbetet.

SI:s mål är att uppfylla de krav som ställs på informationssäkerheten i lagar, förordningar, föreskrifter och jobba med ständiga förbättringar.

GDPR

Hos oss på SI värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av SI för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev, community och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika community. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: https://www.imy.se/globalassets/dokument/dataskyddsreformen—integritetslagarna2.pdf

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats, vänligen läs mer i vår Cookie-policy.

Ändring av integritetspolicy

SI förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna Policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2023-02-06

Hur du frågor kontaktar du oss

Om du har några frågor angående denna Policy eller vår behandling av dina personuppgifter, kontakta vårt GDPR-ansvarig på e-post: info@wearesi.se

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.