Code of Conduct

Uppförandekod

Vi inom SI utvecklar, installerar och tar i drift lösningar för energieffektiva anläggningar i Sverige och världen över. Då hållbar utveckling är en del av SI:s dagliga verksamhet är det viktigt att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, både miljömässigt, etiskt och socialt. SI vill genom denna uppförandekod skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar framtid.

We are SI

SI består idag av de helägda dotterbolagen SI Systeminstallation, SI Keylogic, SI IZ-Elmontage, SI Homeside, SI OSG, SI Setex, SI Jadaab och SI Lorentzons Styr. SI:s uppförandekod (Code of Conduct) innehåller grundläggande principer och förväntningar på hur vår organisation sköter affärer och hur vi interagerar med våra kollegor, leverantörer, kunder och samarbetspartners. Uppförandekoden gäller alla i SI:s koncern, från styrelse och ledning till enskilda medarbetare. Det är vårt personliga ansvar att förstå uppförandekoden och innehållet ska respekteras och följas.

SIs kärnvärden

 • Kompetent – SI bygger på att vi kan det vi gör. Att vi tänker ett extra varv för att erbjuda den smartaste lösningen i form av teknik, ekonomi och hållbarhet. Vi arbetar alltid för att vår senaste leverans skall vara den bästa.

 • Jordnära – Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vi ska vara lyhörda för kundernas intressen. Vi ska uppfattas som prestigelösa och arbeta nära våra kunder.
   
 • Kreativt – Vår ambition är att sträva efter hur saker och ting kan göras bättre. Att ständigt utvecklas och söka efter nya lösningar. Vi tror att små förbättringar varje dag gör stor nytta för framtiden.

 • Engagerat – För oss betyder engagemang att vi är hängivna, dedikerade och tror på det vi gör. Vi bidrar med entusiasm, energi och gör vår yttersta för att nå det långsiktiga målet.

Tillsammans! – På SI har vi en stor tillsammans-kultur. Vi arbetar tillsammans med varandra, tillsammans med leverantörer och inte minst tillsammans med våra kunder. Vi tror att det är en förutsättning för att åstadkomma goda och varaktiga resultat där målet är att skapa nästa generations energieffektiva värld. Tillsammans!

Affärsetik och affärsprinciper

SI följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma. Vi ser att detta utgör en lägsta nivå för vårt uppförande och vi förutsätter att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.

Antikorruption

SI agerar alltid etiskt och ansvarsfullt i affärsrelationer. Vi accepterar ingen form av korruption, mutor eller utpressning

Det innebär bland annat att: 

 • Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående.
   
 • Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter.
   
 • Vid eventuella resor och evenemang tillsammans med kunder eller leverantörer betalar vi alltid för våra egna utgifter för att inte sätta oss i beroendeställning. 

 • Vi överträder aldrig gällande lag om givande eller tagande av muta. Vi efterföljer affärspartners regler om gåvor och representation med mera.


Sund konkurrens
SI driver verksamhet enligt gällande konkurrenslagstiftning. Vi agerar för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp. 

  • Våra medarbetare engagerar sig inte i diskussioner med konkurrenter om marknadsfördelning, informationsutbyte, prissättning, produktion och försäljningskvoter

  • Vi accepterar inte någon form av olagligt konkurrensbegränsande åtgärd, såsom till exempel prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans. 

Rättvisa arbetsvillkor

Alla människors lika värde är en självklarhet och vi har ett ansvar för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och efterlevnad av mänskliga rättigheter för SIs medarbetare. SI strävar hela tiden efter att vara ett företag där alla medarbetare skall trivas och utvecklas. Att vi på SI bryr oss om varandra bidrar till arbetsglädje, bra arbetsklimat och god hälsa. Detta är förutsättningar för att vi, tillsammans, skall skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Likabehandling och mångfald 
SI arbetar för ökad mångfald och likabehandling i alla delar av organisationen. Vi tror att våra olikheter bidrar till att vi är en intressant, inspirerande och dynamisk arbetsplats som gör oss starka på marknaden.

Alla anställda ska omfattas av samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Vår verksamhet skall bygga på god etik och stor respekt för alla individer såväl inom företaget som vid externa kontakter. 

Nolltolerans mot särbehandling eller diskriminering 
Ingen ska utsättas för kränkande särbehandling, mobbning eller diskriminering. SI har ansvar för att förebygga, förhindra och agera. Alla medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta. 

Miljö och hållbarhet

SIs engagemang för miljön är gemensamt för alla våra verksamhetsområden. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och att minska vårt miljöavtryck genom att undersöka förbättringsmöjligheter i produkter och processer. Men framför allt verkar vi för att hjälpa våra kunder att på olika sätt energieffektivisera sina verksamheter. 

-Tillsammans för nästa generations energieffektiva värld.

Efterlevnad

Uppförandekoden skall efterlevas. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef, men en god grundläggande princip är att vi i affärssammanhang alltid ska agera på ett sådant sätt att det ska tåla att publiceras i media.

Det finns möjlighet att rapportera anonymt via SIs system för visselblåsning (https://systeminstallation.whistlelink.com) vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekod eller lagstiftning. Om en medarbetare inte agerar i enlighet med uppförandekoden kan det leda till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas. 

Vi är nyfikna på dina
utmaningar kring att spara
energi i fastigheter.